Gặp Bà Nội/Bà Ngoại Việt Nam Chiến Đấu Chống Tin Tức Không Đúng, Mỗi Lần Một Video trên YouTube

“Tôi nghĩ rằng người Việt ở Hoa Kỳ không có nhận được đầy đủ tin tức đáng tin cậy. Và tôi không biết làm sao để giúp họ có được tin tức đáng tin cậy, ngoại trừ bằng cách làm hết sức mình qua video”.Gặp Bà Nội/Bà Ngoại Việt Nam Chiến Đấu Chống Tin Tức Không Đúng, Mỗi Lần Một Video trên YouTube

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *